ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριων Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021 – 2022

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2021 – 2022

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

   1. Αντίγραφο Πτυχίου (Οι Τίτλοι Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ  και Απολυτήριο Λυκείου)
   2. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού διπλώματος (εφόσον υπάρχει) και Αναλυτική Βαθμολογία αυτού (Οι Τίτλοι Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ- Επισυνάπτεται αίτηση για αναγνώριση συνάφειας η οποία συμπληρώνεται ΜΟΝΟ σε περίπτωση που ο Τίτλος δεν είναι προσόν πρόσληψης).
    ΠΡΟΣΟΧH:Η 5ετής φοίτηση δεν αναγνωρίζεται ως Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών για τη μισθολογική εξέλιξη, οπότε δεν προσκομίζεται Αίτηση για αναγνώριση συνάφειας.

   3. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (εκτός Ο.Π.Σ.Υ.Δ.) και κατάσταση ενσήμων.
   4. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) Παθολόγου ή Γενικού Γιατρού είτε του Δημοσίου είτε Ιδιώτη η οποία πιστοποιεί την υγεία του/της εκπ/κού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ/ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.
   5. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) Ψυχιάτρου είτε του Δημοσίου είτε Ιδιώτη η οποία πιστοποιεί την υγεία του/της εκπ/κού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ/ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

Προσοχή! Οι ιατρικές βεβαιώσεις να κατατεθούν πριν την 1ημισθοδοσία.

   1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Να έχει χορηγηθεί εντός τελευταίου τριμήνου. Δεν απαιτείται να το προσκομίσουν όσοι δεν έχουν τέκνα)
   2. Ειδική Κατηγορία (λόγοι υγείας των ιδίων- πιστοποιητικό ΚΕΠΑ των ιδίων)

   3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Braille ή ΕΝΓ (ΜΟΝΟ σε περίπτωση που είναι προσόν πρόσληψης)
   4. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου MONO Εθνικής Τραπέζης με πρώτο όνομα το όνομα του/της αναπληρωτή/τριας
   5. Παραστατικά πιστοποίησης εκπαιδευτικού:
    α) ΑΦΜ: Εκτύπωση της πρώτης σελίδας από τα προσωπικά στοιχεία στον ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται το ΑΦΜ
    β) ΑΜΚΑ: Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στo οποίo αναγράφεται το ΑΜΚΑ
    γ) ΑΜΑ: Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στo οποίo αναγράφεται το ΑΜΑ
    δ) ΑΔΤ: Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
    (ΑΜΚΑ και ΑΜΑ να πιστοποιούνται από διαφορετικά έγγραφα το καθένα)

 

   1. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α” 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α” 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α” 256),ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ” αρ. 2650/10.4.2020 (Β” 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.

ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

που αφορούν σε

Δημόσιο, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ κεφ. Α ́ του Ν.3429/2005 των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειόμενων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Σε εφαρμογή των παραπάνω, οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

    1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον φορέα απασχόλησης, από την οποία να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:
     α) η νομική μορφή του φορέα και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.4354/2015 και
     β) η σχέση εργασίας του υπαλλήλου, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησε, οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), με αναφορά στο υποχρεωτικό ωράριο εργασίας που ίσχυε για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων κατά την περίπτωση προσφοράς προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο καθώς και η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
    2. Αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας.
    3. Φωτοτυπία ενσήμων ΙΚΑ για τη συγκεκριμένη προϋπηρεσία.
    4. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνετε ότι η προϋπηρεσία που επιθυμείτε να αναγνωρίσετε δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

    • Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή (Προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και Α.Μ. ΕΦΚΑ τα οποία αφορούν στον ίδιο τον/την αναπληρωτή/τρια καθώς και στη συμπλήρωση του πεδίου « Υπηρεσία ΟΑΕΔ» σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια λαμβάνει επίδομα ανεργίας)
     Το δελτίο απογραφής αναπληρωτή πρέπει να αποσταλεί στο e-mail της Διεύθυνσης αυθημερόν.
     Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή του εντύπου του δελτίου απογραφής, το οποίο πρέπει να συμφωνεί με το έργο στο οποίο προσλήφθηκε ο καθένας.
    • Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας (Συμπληρώνεται και πρωτοκολλείται στα σχολεία τοποθέτησης ΚΑΙ διάθεσης την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΑΜΕΛΛΗΤΙ ΣΤΟ MYSCHOOL ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)
    • Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (Πρωτοκολλείται στο σχολείο τοποθέτησης την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας)
    • Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (Μόνο σε περίπτωση που δεν είναι προσόν πρόσληψης – Πρωτοκολλείται στο σχολείο τοποθέτησης την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας)

    • ***Υπεύθυνη Δήλωση περί μη άσκησης ποινικής δίωξης κ.λ.π ***
    • Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνετε ότι η προϋπηρεσία που επιθυμείτε να αναγνωρίσετε δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος
    • Αίτηση για χορήγηση άδειας μειωμένου ωραρίου, άδεια λοχείας κλπ. (Επισυνάπτεται- Πρωτοκολλείται στο σχολείο τοποθέτησης την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας). Σε περίπτωση μη χρήσης της ανωτέρω άδειας, πρέπει να αποσταλεί Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται.

Παρακαλούνται:

    • Όσες αναπληρώτριες έχουν παιδί έως 2 ετών και επιθυμούν να κάνουν χρήση μειωμένου ωραρίου να υποβάλουν αντίστοιχη αίτηση (Επισυνάπτεται) καθώς και 2 (δύο) Υπεύθυνες Δηλώσεις (μια της ιδίας και μία του συζύγου) ότι δεν έχουν κάνει χρήση της άδειας ανατροφής.

     Σε περίπτωση που δε θέλουν να κάνουν χρήση της ανωτέρω άδειας, αποστέλλουν

     Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία το αναφέρουν.

    1.      Όσες αναπληρώτριες διανύουν περίοδο κύησης, να το αναφέρουν επισημαίνοντας την Π.Η.Τ. στο Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή.
    2.      Σε περίπτωση τέκνου που σπουδάζει, απαιτείται βεβαίωση σπουδών από το Πανεπιστήμιο/Σχολή που φοιτά.

Τα παρακάτω έγγραφα να συμπληρωθούν και να κατατεθούν στη σχολική μονάδα τοποθέτησης μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

       1. AITHΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
       2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
       3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
       4. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
       5. ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
       6. ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ
       7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Δικαιολογητικά για ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Β.Π. & Ε.Ε.Π