ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση μετάταξης ή απόσπασης ή μη ανάληψη υπηρεσίας μετά από μετάταξη ή απόσπαση

Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων που δέχεται η Υπηρεσία μας σχετικά με την ανάκληση μετάταξης ή απόσπασης ή τη μη ανάληψη υπηρεσίας σε περίπτωση μετάταξης ή απόσπασης, σας παραπέμπουμε στην ως κάτωθι σχετική εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και συγκεκριμένα στην παράγραφο Δ. Ολοκλήρωση της μετακίνησης του υπαλλήλου μέσω του ΕΣΚ

Σχετ.: Η αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/810/οικ.13420/30-06-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9Ι4Υ46ΜΤΛ6-ΚΩΞ)

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ