ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δύο όψεων)
2. Γνωματεύσεις α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και β) Ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, περί της υγείας και της φυσικής καταλληλότητάς σας να ασκήσετε τα καθήκοντα υπαλλήλου του κλάδου διορισμού σας, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 26/09-02-2007), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 4210/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 254/21-11-2013) και ισχύει σήμερα.
3. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών – Πτυχίο
4. Αντίγραφα Μεταπτυχιακών – Διδακτορικών τίτλων σπουδών (αν κατατέθηκαν στο ΟΠΣΥΔ)
5. Απόδειξη γνώσης Η/Υ (αν κατατέθηκε στο ΟΠΣΥΔ)
5. Φωτοαντίγραφο/α τίτλου/ων σπουδών για την απόδειξη του επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα (αν κατατέθηκε στο ΟΠΣΥΔ).
6. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (αν κατατέθηκε στο ΟΠΣΥΔ)
7. Αποδεικτικό παιδαγωγικής επάρκειας
8. Επιμορφωτικό σεμινάριο (αν κατατέθηκε στο ΟΠΣΥΔ)
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που κατατίθενται πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, βεβαιώσεις σπουδών τέκνων μεταλυκειακής εκπαίδευσης κ.λ.π.
10. Βεβαίωση Συνυπηρέτησης
11. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν)

12. Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (έντυπη άρθρο 28 ν.2683/99) (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία/επισυνάπτεται)

13. Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α” (για τους άνδρες, μπορεί να ζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία)
14. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας που εμφανίζει μόνο τα προσωπικά και όχι τα οικονομικά στοιχεία του φορολογουμένου ή άλλο παραστατικό το οποίο τεκμηριώνει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του διοριζόμενου.
15. Βεβαίωση απογραφής από τον e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση που ο διοριζόμενος δεν έχει Αριθμό Συστήματος ΕΦΚΑ (πρ. Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α.), οφείλει να απευθυνθεί σε κατάστημα Ε.Φ.Κ.Α. (πρ. Ι.Κ.Α.) για τη χορήγησή του.
16. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ή βεβαίωση τήρησης του τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τη μισθοδοσία του διοριζόμενου με πρώτο όνομα δικαιούχου το δικό του.
17. Παραστατικό από το οποίο προκύπτει ο χρόνος έναρξης ασφάλισης σε οποιοδήποτε Φορέα, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν ο διοριζόμενος ανήκει στο παλαιό ή το νέο Ασφαλιστικό καθεστώς.
18. Σε περίπτωση προγενέστερης υπηρεσίας του υπάλληλου σε μόνιμη θέση του Δημοσίου, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης για τυχόν κρατήσεις εγγραφής υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων ΜΤΠΥ ή/και Αρωγής που έχουν ήδη διενεργηθεί.

19. Υπεύθυνη Δήλωση για την απασχόληση ή μη στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. πριν την 01/01/2011.
Στην περίπτωση που είχατε εργασθεί πριν την 01/01/2011 στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έχετε δικαίωμα επιλογής του ασφαλιστικού φορέα κύριας σύνταξης (πρ. Δημοσίου ή πρ. Ι.Κ.Α.) και απαιτείται προσκόμιση σχετικού παραστατικού, καθώς και υπεύθυνη δήλωση επιλογής του ασφαλιστικού φορέα αυτού σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται εδώ.
Εάν δεν είχατε εργασθεί πριν την 01/01/2011 στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. και δε συντρέχουν άλλοι λόγοι υπαγωγής σε διαφορετικό φορέα, τότε είναι υποχρεωτική η υπαγωγή στο ασφαλιστικό καθεστώς του πρ. Ι.Κ.Α. κι απαιτείται η υπεύθυνη δήλωση του υποδείγματος που επισυνάπτεται εδώ.

20. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνετε ότι συντρέχουν στο πρόσωπό σας, οι προϋποθέσεις των άρθρων 4 έως 10 του Ν. 3528/2007, ήτοι:
α) Ότι δεν έχετε καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
β) Ότι δεν έχετε καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) Ότι δεν είστε υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
δ) Ότι δεν έχετε στερηθεί τα πολιτικά σας δικαιώματα λόγω καταδίκης, και σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
ε) Ότι δεν τελείτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
στ) Ότι έχετε την ελληνική ιθαγένεια : i) από γεννήσεως, ή ii) με πολιτογράφηση (και αν ναι, ότι έχει παρέλθει ένας χρόνος από την απόκτησή της) ή iii) ότι είστε πολίτης Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ζ) Ότι δεν έχετε απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2527/1997, ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997 λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά σας και αν ναι, ότι έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
η) Ότι δεν κατέχετε σήμερα δεύτερη θέση στο δημόσιο και, εάν κατέχετε, ότι θα παραιτηθείτε από τη θέση αυτή με το διορισμό σας (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία/επισυνάπτεται)

21. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη της μισθοδοσίας (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία/επισυνάπτεται).

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΥΔ_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ